• baner1
  • 十九大
  • 新四军铁军
  • 己亥年轮播图
  • <
  • >

2018国庆

 • 时间:   2018-09-29      
 • 作者:   陈昊苏      
 • 来源:   北京新四军研究会     
 • 浏览人数:  159


 

六十九年盛业隆

改天换地写光荣

雄关迭破诗情好

绝顶新攀创意宏

遇难呈祥人给力

逢时精进运恒通

民心所向跟隨党

再造至尊至伟功

 

陈昊苏

                                                                                2018925